Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Marko-Bijou s.r.o., se sídlem Záběhlická 28/1784, Praha 10, 10600, IČ 27168280, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu na Praze 2, v oddílu C a vložce 25954 a kupujícího pro nákup v internetovém obchodě pod adresou: www.slevomat.cz, s účinností od 1. 1. 2016. Prodávající nabízí v internetovém obchodě následující sortiment zboží: bižuterie, módní a oděvní doplňky.

Právní vztahy vzniklé ze smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky.

Vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí platnými právními předpisy - ve vztahu ke kupujícímu, kterým je spotřebitel zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Právní vztahy s kupujícím, který je podnikatelem se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník s tím, že ustanovení tohoto zákona o spotřebitelských smlouvách se vůči podnikateli neuplatní.

Pro účely nákupu je za spotřebitele považována právnická či fyzická osoba, která nakoupila na eshopu či v prodejně prodávajícího zboží za jiným účelem než pro podnikatelskou činnost.

Pokud je v těchto podmínkách použit pojem věc, rozumí se tím zboží, které je předmětem kupní smlouvy. 

 
Ochrana osobních údajů

Při uchovávání osobních údajů dodržujeme všechna ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění (Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů), dále jen Zákon, i ustanovení mezinárodních smluv a dohod o ochraně osobních údajů zejména: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. října 1995 o ochraně jednotlivců v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a Úmluvy č. 108 (ratifikováno Českou republikou 29. května 2001) o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat.
V souladu s § 16 Zákona jsme registrovaným správcem osobních údajů pod registračním číslem 00055683.

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu uděleného souhlasu v elektronické podobě a nejsou dále předávány.Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy.

 
Cena zboží, kupní smlouva

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje kupujícímu odevzdat zboží, které je předmětem koupě, umožnit mu nabýt vlastnické právo k němu a kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu a náklady na jeho dodání. Vlastnické právo k prodávanému zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny.

Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího jejím převzetím. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího i tehdy, když mu prodávající umožnil věc převzít a kupující ji z důvodů spočívajících na jeho straně nepřevezme.

Kupující souhlasí s uzavřením kupní smlouvy prostřednictvím komunikačního prostředku na dálku. Prodávající neúčtuje kupujícímu náklady na použití komunikačních prostředků na dálku. Náklady na použití těchto komunikačních prostředků si nese kupující ze svého, a to v ceně, kterou má sjednánu se svým operátorem komunikačních služeb.

Ceny, za které prodávající prodává zboží, jsou aktuálně uvedeny na webových stránkách prodávajícího včetně DPH. V ceně nejsou obsaženy náklady na dodání zboží.

Cenu zboží uhradí kupující prodávajícímu takto:

 • prostřednictvím doručovatele zásilky zboží – při doručení na dobírku
 • k vyúčtování fakturou bezhotovostním převodem na účet prodávajícího
 • osobně v provozovnách prodávajícího

Daňový doklad obdrží kupující se zásilkou nebo v případě osobního odběru se zbožím.

Volba způsobu úhrady kupní ceny včetně nákladů na jeho doručení přísluší kupujícímu.

Prodávající neuzavírá s kupujícími smlouvy na opakované plnění ani smlouvy na dobu neurčitou. Prodávající neodpovídá za chyby způsobené přenosem dat.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku nebo její část v případě, že zboží již není v okamžiku doručení objednávky skladem. Prodávající je povinen informovat kupujícího emailem o stavu přijaté objednávky s uvedením chybějících či upravených položek objednávky. Pokud není objednávka přijata zcela v souladu s požadavkem kupujícího, může kupující od kupní smlouvy odstoupit. Nabídka zboží v internetovém obchodě není ve smyslu § 1732 občanského zákoníku považována za návrh kupní smlouvy.

Nabízené zboží platí do vyprodání zásob bez omezení.

 
Odpovědnost za vady, práva z vadného

Práva po povinnosti prodávajícího a kupujícího ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (zákon č. 89/2012Sb.).

Prodávající odpovídá za to, že věc nemá při převzetí vady. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že v době kdy věc převzal:

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající uvedl v nabídce či v reklamě popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu věci
 • se věc hodí k účelu, který prodávající uvádí nebo ke kterému se věc používá
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

U spotřebního zboží je kupující-spotřebitel oprávněn uplatnit právo z vad do dvaceti čtyř měsíců od jeho převzetí, což se netýká:

 • zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána
 • na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním
 • u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou mělo při převzetí kupujícím
 • vyplývá-li to z povahy věci

Záruční doba dvacet čtyři měsíců se vztahuje výlučně na kupujícího-spotřebitele, nikoliv na kupujícího-podnikatele. Záruční doba počíná běžet od okamžiku předání věci kupujícímu. Kupující nemá právo ze záruky, pokud byla vada na zboží způsobena vnější událostí po jeho převzetí.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetí věci věděl, že věc má vadu, nebo tuto vadu sám způsobil.

a) právo kupujícího při podstatném porušení smlouvy

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy má kupující právo:

 • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká jen součástí věci, může kupující požadovat jen výměnu této součásti. Není-li to možné, může kupující od smlouvy odstoupit. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména pak lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady:
 • na odstranění vady opravou věci, - na přiměřenou slevu z kupní ceny
 • odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu při oznámení vady bez zbytečného odkladu po oznámení vady, jaké právo si zvolil. Provedenou volbu nemůže kupující následně změnit bez souhlasu prodávajícího. Toto neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že je neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit.

Pokud kupující nezvolí své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení kupní smlouvy (viz dále).

Kupující spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, kdy prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli způsobilo značné obtíže.

b) právo kupujícího při nepodstatném porušení smlouvy

Pokud je vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy má kupující právo na odstranění vady, nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od kupní smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

Pokud prodávající neodstraní vadu věci včas, nebo vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny nebo může od kupní smlouvy odstoupit.  Provedenou volbu nemůže kupující bez souhlasu prodávajícího změnit.

Právo na dodání nové věci nebo na výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující právo i od smlouvy odstoupit.

Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady zboží původně dodané.

Práva z odpovědnosti za vady uplatňuje kupující-spotřebitel u prodávajícího na adrese: Marko-Bijou s.r.o., Záběhlická 1784/28, Praha 10, 10600.

Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

O reklamaci rozhoduje prodávající ihned, nejpozději do tří pracovních dnů. Tato doba se prodlužuje přiměřeně v případě, kdy prodávající předává věc k odbornému posouzení vady.

Reklamace vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud nebude mezi prodávajícím a spotřebitelem dohodnuto jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

V případě oprávněné reklamace má spotřebitel nárok na náhradu nákladů, které mu v souvislosti s reklamací vznikly.

V případě zjevně neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů, které na uplatnění práva z vad vynaložil. Současně nemá prodávající nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně, pokud ze strany spotřebitele nedošlo k jednání, z něhož se dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv.

Spotřebitel bude písemně vyrozuměn o způsobu a lhůtě, ve které prodávající potvrdil, kdy spotřebitel právo z vadného plnění uplatnil. Po odeslání reklamace bude spotřebitel/kupující telefonicky nebo elektronicky kontaktován pracovnicí reklamačního oddělení, která spotřebitele vyrozumí se způsobem vyřízení reklamace.

Prodávající nezaručuje záruční a pozáruční servis.

Prodávající upřednostňuje v případě sporu smírné řešení. Spotřebitel je oprávněn se se svou stížností obracet na jednatele prodávajícího. Písemnosti možno doručit do sídla prodávajícího nebo elektronicky na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

 
Odstoupení od kupní smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku (v internetovém obchodě), má kupující – spotřebitel právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodů. Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě do čtrnácti dnů od převzetí.

Tato lhůta běží:

 • jde-li o kupní smlouvu, jejímž předmětem je dodání jedinou zásilkou ode dne převzetí zboží
 • jde-li i kupní smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí ode dne převzetí poslední dodávky zboží
 • jde-li o kupní smlouvu, je pravidelně opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Prodávající umožňuje spotřebiteli odstoupit od kupní smlouvy prostřednictvím vyplnění a odeslání formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je přílohou těchto podmínek, a je přístupný na internetových stránkách prodávajícího.

Písemné odstoupení od kupní smlouvy lze prodávajícímu doručit:

 • vyplněním formuláře
 • emailem na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Termíny dodání zboží

Objednávky vyřizuje prodávající obvykle do 2 pracovních dnů. Zboží je doručeno kupujícímu do ČR a SK zpravidla následující pracovní den od podání zásilky. Doba doručení zásilky do jiných destinací je individuální a podrobnější informace je možno získat přímo u jednotlivých doručovatelů.

Zásilky vrácené z důvodu spočívajícího na straně kupujícího jsou opětovně zasílány jen na požádání s tím, že prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu další poštovné.

 
Závěrečná ustanovení

Kupující je povinen při dodání zboží zkontrolovat stav přejímané zásilky. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou (je např. poškozená, neúplná). Pokud kupující takovou zásilku převezme, je nezbytné, aby stav zásilky a rozsah jejího poškození popsal v předávacím protokolu přepravce. Kupující bere na vědomí, že je povinen stav neúplné nebo poškozené zásilky oznámit prodávajícímu na jeho emailové adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , sepsat s dopravcem protokol o škodě a tento bez zbytečného odkladu zaslat emailem nebo poštou prodávajícímu.

Prodávající si vyhrazuje právo na úpravy či změny těchto všeobecných obchodních podmínek.

Top of Page